Provincial public health Approved for GMP. Certificate

ทางบริษัทคำนึงถึง คุณภาพ และมาตรฐานในการผลิต จึงได้มีการยื่นขอตรวจสอบ เพื่อขอใบอนุญาต GMP จากสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผลที่ได้คือผ่านการตรวจสอบ ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

Copyright © 2019. All rights reserved.
Call Now ButtonCALL NOW